783-88-44-56 ewald@georoad.eu

RODO

RODO w firmie

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GEOROAD Ewald Gołębiewski, zwany dalej GEOROAD, adres 10-084 Olsztyn, Al. Aleje Warszawskie nr 88/90 lok 9 nr tel. 8741479632, e-mail: ewald@georoad.eu
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez GEOROAD Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a w szczególności artykuły 6 ust. 1 lit. a) -c) RODO, w celu zawarcia z GEOROAD umowy o świadczenie usług oferowanych przez GEOROAD
  i wykonania zawartej z GEOROAD a także wykonania ciążących na GEOROAD obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 3. W związku z przetwarzaniem przez GEOROAD Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach prawo dostępu do treści danych na podstawie
  art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17  RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  na podstawie art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 4. Przysługuje Pani /Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.