783-88-44-56 ewald@georoad.eu

Oferta

GEOTKANINY to płaskie geosyntetyki wytwarzane w procesie tkanina z pasm lub wiązek polipropylenowych, poliestrowych lub polietylenowych. Charakteryzują się wysokimi wytrzymałościami. Rekomendowane są jako warstwy wzmacniające oraz separacyjne.

Geowłókniny i geotkaniny tworzą najobszerniejszą grupę wśród geosyntetyków.

Geowłókniny i geotkaniny pełnią co najmniej jedną z następujących funkcji: wzmacnianie (np. podbudowy dróg, zboczy), ochrona przed erozją (np. działalnością morza), filtrowanie (np. ochrona przed wymywaniem lub zamulaniem) i odprowadzenie płynów.

GEOWŁÓKNINY – płaskie geosyntetyki wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w wyniku igłowania lub termicznie w wyniku zgrzewania. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami hydraulicznymi oraz dużą zdolnością dopasowania do odkształceń podłoża gruntowego przy wysokiej odporności na przebicie. Wykonuje się z nich warstwy rozdzielające między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, geokratami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek, ochrony wybrzeży, odzyskiwania lądu oraz przy budowie wałów i zbiorników wodnych. Służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych

GEOKOMPOZYTY to połączenie różnych rodzajów geosyntetyków. Ze względu na konstrukcję oraz spełniane funkcje geokompozyty dzieli się na:

 • wzmacniające do gruntów – geowłókniny połączone z elementem wzmacniającym, np. siatką, tkaniną
 • wzmacniające do bitumicznych nawierzchni drogowych – geowłókniny połączone wiązkami włókien szklanych lub siatką
 • drenażowe – zawierające rdzeń przestrzenny połączony z jednej lub dwóch stron z geowłókniną filtracyjną np. folie 320 / geoSF
 • drenażowo-uszczelniające – zawierające rdzeń połączony jedną stroną geowłókniną filtracyjną, a drugą z geomembraną.

GEOMEMBRANA – specjalny wyrób nieprzepuszczalny lub o bardzo małej przepuszczalności, cienki i giętki, stosowany jako wodoszczelne przepony do izolowania cieczy, ciał stałych lub gazów. Wyróżniamy  geomembrany płaskie i wytłaczane.

 • Geomembrany płaskie to produkty wykonane z tworzywa sztucznego (polietylen wysokiej gęstości). Mogą być dostarczane w formie arkuszy lub wstęg nawijanych na rolki. Dla pokrycia obszarów o większych powierzchniach mogą być łączone poprzez zgrzewanie. Najważniejsze zalety to nieprzesiąkliwość, bardzo niska wodochłonność, wysoka odporność mechaniczna, biologiczna, chemiczna – szczególnie na kwasy i zasady, wysoka trwałość właściwości użytkowych w pełnym okresie użytkowania, duża giętkość, bardzo dobra zgrzewalność, nieszkodliwość dla środowiska, różnorodność zastosowań. Geomembrany najczęściej wykorzystywane są w następujących zastosowaniach: uszczelnienia składowisk odpadów, wykonywanie uszczelnień w obrębie obiektów magazynowania i dystybucji paliw płynnych (przy założeniu okresowego działania tych czynników), wykonywanie uszczelnień miejskich oczyszczalni ścieków, wykonywanie uszczelnień zbiorników na gnojowicę,uszczelnianie budowli inżynierskich w tym hydrotechnicznych.
 • Geomembrany wytłaczane wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Na powierzchni mają wytłoczenia w kształcie ściętego stożka. Doskonale chroni, izoluje i zabezpiecza części podziemne fundamentów i ścian w układzie pionowym oraz eliminuje kapilarne podciąganie wody w układzie poziomym. Asymetryczna struktura wytłoczeń w formie piramidalnej nadaje geomembranie wysoką wytrzymałość na ściskanie oraz rozrywanie. Wytłoczenia idealnie pozwalają odprowadzić wilgoć z fundamentów dzięki cyrkulacji powietrza. Przyczynia się to również do poprawy izolacyjności termicznej fundamentów. Wysoka wytrzymałość na ściskanie pozwala na trwałe i efektywne funkcjonowanie systemu pod naporem gruntu.

MATY ANTYEROZYJNE i siatki antyerozyjne stosuje się dla trwałego lub okresowego przeciwdziałania erozji powierzchniowej na nowo kształtowanych skarpach. Są to materiały o przepuszczalnej strukturze przestrzennej, wytwarzane z gęsto splecionych włókien naturalnych, syntetycznych lub z kombinacji tych surowców. W przypadkach szczególnych posiadają osnowę polimerowa lub stalową, zwiększającą ich wytrzymałość na rozciąganie. Mata antyerozyjna zapobiega erozji powierzchniowej, powodowanej działaniem opadów atmosferycznych, wód stojących i płynących, wzmacnia powierzchniowo nasyp, podtrzymując warstwę humusu i zmniejszając jej poślizg, ułatwia zakorzenianie się roślin i przyspiesza ich wzrost, zapobiega wyrywaniu zakorzenionych roślin, zmniejsza prędkość spływu wody.
Zastosowanie: nasypy drogowe, zazielenione skarpy, brzegi rzek, kanałów i zbiorników wodnych, wały przeciwpowodziowe, składowiska odpadów, zielone dachy, murawy obiektów sportowych, pola golfowe i in. jałowe i skaliste zbocza, nabrzeża kanałów ziemnych i wodnych, nieprzepuszczalne nabrzeża, brzegi kanałów, stawów i sztucznych zbiorników oraz przykrywanie wysypisk śmieci, ochrona przeciw osuwiskom kamieni.

BIOWŁÓKNINA jest płaskim materiałem tekstylnym wykonanym z odpadów włókien bawełnianych i bawełnopodobnych bez domieszek syntetycznych. We włókninie są umieszczane nasiona traw lub innych roślin selektywnie dobrane do środowiska otoczkowane zaprawą nawozową przyspieszającą kiełkowanie. Biowłóknina z nasionami traw powinna być produktem przeznaczonym do umacniania i zadarniania powierzchni konstrukcji ziemnych.
Zastosowania: wspomaga biologiczną zabudowę powierzchni gruntu, skarp nasypów, umacniania i rekultywacji skarp rowów melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych, kanałów oraz grobli i stromych skarp rzecznych, czasowa ochrona powierzchni przed erozją, zabezpiecza obłożone nią skarpy przed erozją wodną i wietrzną do czasu pełnego ukorzenienia traw, umacnia mechanicznie nawierzchnię skarpy, gwarantuje ochronę nasion przed ptakami, wzmacnianie i ochronna powierzchni budowli ziemnych drogowych i kolejowych, zabezpieczenie wydm, hałd popiołów pyłów itd.

KOSZE GABIONOWE – Gabiony są prostopadłościennymi koszami, w różnych rozmiarach dostosowanych do wymogów projektów budowlanych. Gabiony przeznaczone są do wypełnienia materiałem kamiennym lub innym kruszywem.
Siatki produkuje się i formuje w skrzynie (kosze), materace lub walce metodami przemysłowymi. Jako gotowy produkt, przed wypełnieniem odpowiednim materiałem, dostarcza się je na budowę w postaci złożonej i montuje bezpośrednio na miejscu budowy. Dzieli się je na kosze siatkowe, kosze siatkowe z elementem kotwiącym, materace siatkowe, walce siatkowe, siatka ochronna

Kosze siatkowe:

 • podłużne opaski brzegowe cieków,
 • progi, stopnie i przegrody wodne,
 • zabezpieczenia nasypów przyczółków mostowych
 • ekrany akustyczne
 • elementy małej architektury
 • estetyczne architektonicznie i krajobrazowo.

Kosze siatkowe z elementem kotwiącym:

 • zabezpieczenie i budowanie ścian pionowych lub zboczy odchylonych od pionu do 25º,
 • pokrycie i utwardzenie zasypki na siatkach kotwiących (długość 3÷5 m) tworzy trwały masyw gruntu odporny na erozję i obsuwanie się.

Materace siatkowe:

 • ubezpieczenie przeciwerozyjne skarp nasypów,
 • ubezpieczenie przeciwerozyjne skarp wykopów,
 • obudowa całego przekroju poprzecznego małych cieków, szczególnie melioracyjnych,
 • zabezpieczenia brzegów, dna dużych rzek i kanałów,
 • ochrona wybrzeża itp.

Walce siatkowe:

 • wzmocnienie, podparcie podmytych zboczy
 • szybkie zamykanie szczelin i wypełnianie wymyć przy awariach,
 • wypełnianie pustych przestrzeni i szczelin w nietypowych rodzajach konstrukcji z koszy siatkowo kamiennych,
 • tamowanie wyrw w wałach – ochrony obiektów przed wodą powodziową,
 • ochrona wałów przed rozmyciem przez falę powodziową.

Siatka ochronna

 • umacnianie zboczy górskich,
 • zabezpieczajace przed osuwaniem głazów i kamieni,
 • wzmocnienie i stabilizacja podłoża, np. na drogach pod warstwą asfaltu,
 • zabezpieczenie skarp oraz zboczy skalnych przed erozją i obsuwaniem,
 • ułatwiają naturalny wzrost roślinności, wzmacniają podłoże.

GEOKRATY – Geosiatka komórkowa jest stosowana do wzmacniania słabego podłoża pod nasypami i drogami dowolnej klasy (od dróg lokalnych do autostrad), jak również pod fundamentami i silnie obciążonymi posadzkami budynków przemysłowych i magazynowych, a także do budowy placów postojowych, parkingów oraz dróg tłuczniowych lokalnych, leśnych, rolniczych i technologicznych (np. dróg objazdowych, na placach budów i t.p.) w trudnych warunkach gruntowo – wodnych.

Zastosowanie ma do wzmacniania słabych podłoży gruntowych pod różnego rodzaju obiektami budowlanymi w inżynierii drogowej i budownictwie kubaturowym, rozwiązywania problemów konstrukcyjnych w złożonych warunkach gruntowo-wodnych dla stromo nachylonych skarp i zboczy, ubezpieczenia rzek, kanałów i zbiorników wodnych, budowy nasypów i systemów drenażowych przy obiektach budowlanych.

GEOSIATKI to rodzaj płaskich geosyntetyków, o prostopadłym układzie pasm tworzących oczka, umożliwiające współpracę siatki z gruboziarnistym kruszywem kamiennym na zasadzie „zazębienia”. Geosiatki produkowane są najczęściej z polipropylenu, polietylenu, poliestru, włókna szklanego lub poliwinyloalkoholu i mogą mieć postać włókien-pasm przeplatanych (o elastycznych węzłach), zgrzewanych (o sztywnych węzłach), lub posiadać strukturę jednorodnego rusztu powstałego wskutek ekstruzji odpowiednio wyciętej folii (sztywne węzły – georuszty).

Stosowane jako wzmocnienie słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych, wzmocnienie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Umożliwiają budowę zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych.